build.sh 88 B

12345678910
  1. #!/bin/bash
  2. rm -rfv ./dist
  3. rm -rfv ./build
  4. set -e
  5. python setup.py sdist bdist_wheel