.gitignore 33 B

123
  1. /var/lib/mysql/data/*
  2. /var/log/*